Deklaracja dostępności 2022 r.


Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Zespół Szkół Licealnych w Morągu zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.

Data publikacji strony internetowej: 2004-11-04

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-02-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logicznie strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Zaleski
 • E-mail: lomorag@poczta.fm
 • Tel:  +48 89 757 40 12,      515 150 039

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 • E-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl
 • Telefon: +48 89 642 98 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Licealnych w Morągu, ul. 11 Listopada 7, 14-300 Morąg

 • Wejście główne do budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (do wejścia prowadzą schody).
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia, na końcu korytarza znajduje się Sekretariat.
 • W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W siedzibie Zespołu Szkół Licealnych w Morągu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER – wybór pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – przesuwanie strony góra / dół

Strona internetowa Zespołu Szkół Licealnych w Morągu zawiera następujące ułatwienia:

 • Zmiana wielkości czcionki
 • Czytelna czcionka
 • Odcienie szarości
 • Wysoki kontrast
 • Kontrast-negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślanie linków

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (01.01.2021 r.) pdf