Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego


english

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

edycja XX

9.12.2021

Miłośnicy języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych mają okazję zgłosić się do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER do dnia 29 listopada 2021 roku. Konkurs odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w macierzystych szkołach uczniów. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Konkurs English High Flier powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy 5, 6, 7 i 8) i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty językowe.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone podstawą programową. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień.

 

NAGRODY:

 • Tygodniowy udział w Wakacyjnym Obozie Talentów – Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.
 • Bony upominkowe do wykorzystania w internetowej księgarni com.pl, np. o wartości 100 zł, 200 zł, 250 zł

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:

 1. Dyplom Laureataotrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.
 2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wynikuw konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.
 3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wynikuotrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.
 4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu.

Progi mogą zostać obniżone. Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem XX edycji konkursu ENGLISH HIGH FLIER jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 5, 6, 7 i 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z podziałem na kategorie wiekowe.
 3. Zawody mają miejsce tylko raz – 9.12.2021 r. w godz. 13:00 – 14:00 (45 minut – test, 15 minut – sprawy organizacyjne). Każda zmiana terminu (godziny) musi być potwierdzona zgodą organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. Uczeń rozwiązuje test w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnej Komisji.
 4. Odpowiedzi zakreślane są na specjalnej karcie odpowiedzi, która po zawodach przekazana będzie organizatorowi. Uczeń dostaje tylko jedną taką kartę.
 5. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu w wersji papierowej jest udział w nim minimum 11 uczniów z całej szkoły oraz przesłanie prawidłowo uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 29.11.2021 r. Kartę zgłoszenia należy uzupełnić na stronie internetowej WWW.JERSZ.PL W przypadku mniejszej ilości uczestników konkursu odbywa się online na identycznych zasadach i w tym samym czasie.
 6. Konkurs może się odbyć na dwa różne sposoby:
  Papierowa w szkole – uczeń pisze konkurs bezpośrednio w szkole przy asyście nauczyciela zgłaszającego lub innej osoby. W tym celu wysyłane są przez organizatora karty odpowiedzi i pytania w formie papierowej. Minimalna liczba osób zgłoszonych to 11.
  b. Online w szkole – uczeń pisze konkurs przy użyciu komputera z połączeniem do Internetu. W zależności od możliwości konkurs może odbywać się w sali komputerowej, prywatnych laptopach i tabletach przyniesionych do szkoły przy asyście nauczyciela zgłaszającego lub innej osoby. Nie ma minimalnej liczby osób, które muszą być zgłoszone. Informacje na temat konkursu znajdą Państwo w kolejnym punkcie.
 7. Konkurs Online odbywa się w tym samym czasie co wersja papierowa. Nie ma możliwości przesunięcia jego godziny. Maksymalnie 3 dni przed konkursem na maila osoby zgłaszającej zostaje wysłana wiadomość z linkiem. Pod tym linkiem znajduje się strona konkursu wraz z polami do wypełnienia przez uczniów. Uczestnicy uzupełniają go przed przystąpieniem do zdawania, dlatego prosimy minimum 15 minut przed samym konkursem zebrać się w grupie w sali lub przy użyciu aplikacji do przeprowadzania lekcji online.
  Uczestnik podobnie jak w wersji papierowej uzupełnia pola:
  Imię i nazwisko
  Klasa
  Ministerialny kod RSPO szkoły – dla osób nie znających podany zostanie w mailu z linkiem.
 8. Równo o czasie konkurs wystartuje i aktywny stanie się guzik z rozpoczęciem konkursu. Uczniowie mają tyle samo czasu i takie same pytania co osoby zdające w formie papierowej. Każda zaznaczona lub odznaczona odpowiedź automatycznie jest wysyłana do serwera, po regulaminowym czasie wyświetli się komunikat, że konkurs się skończył. Jeżeli uczeń chce skończyć szybciej, na samym dole strony jest przycisk Zakończ konkurs, po jego naciśnięciu wyświetli się okno z potwierdzeniem zakończenia konkursu. Jeżeli uczeń nie naciśnie zakończenia konkursu, wszystko co do tej pory zaznaczył jest przechowywane u nas na serwerze. Przez cały czas konkursu prosimy o obserwowanie uczniów czy nie rozglądają się i nie używają klawiatury – po wpisaniu danych do pracy potrzeba jedynie myszkę. Dodatkowo by zapobiec przeskakiwaniu pomiędzy zakładkami polecamy stronę konkursu uruchomić na pełnym ekranie przy pomocy przycisku F11 na klawiaturze, w przypadku klawiatur w laptopach możliwe jest wciśnięcie przycisku funkcyjnego FN + F11. Proszę powiadomić uczniów o wyłączeniu telefonów oraz, że posiadamy system zabezpieczeń, który nagrywa poruszanie się na stronie konkursu i wszystkie próby oszukiwania oraz dziwnego zachowania zostaną zgłoszone po konkursie. By utrudnić próby kontaktu z rówieśnikami pytania i odpowiedzi będą wyświetlone w sposób losowy. Klasyfikacja uczestników online i uczestników z wersji papierowej będzie oddzielna.
 9. Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody (45% wpływów) i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym proponuje się, aby rodzice ucznia deklarującego udział w konkursie wpłacali wpisowe w wysokości 12 zł. Przewodniczący szkolnej komisji wpłaca z zebranych pieniędzy (od osoby) po 11 zł na konto: Łowcy Talentów – JERSZ GŁOGOWA 22; 62-710 Władysławów SANTANDER BP S.A. nr 29 1090 2457 0000 0001 4154 5853 Koniecznie z dopiskiem EHF
  Wpłaty należy dokonać tuż po konkursie tj. do dnia 10.12.2021 r, za faktyczną liczbę startujących. Gdy liczba startujących zmniejszy się o więcej niż 10% zgłoszonych, opłata za każdego uczestnika wynosi 12 zł. Przyjmowane są również zgłoszenia po terminie podanym w punkcie 5 – wpłata na konto wynosi wtedy 12 zł od uczestnika. Pieniądze, które pozostały w szkole, należy przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody szkolne. W przypadku braku wpłaty lub niedopłaty wstrzymywane są wyniki (zobacz punkt 12).
 10. Faktury VAT są wystawiane w ciągu 7 dni od momentu wniesienia opłaty za udział w konkursie, na konto Organizatora, na podstawie kompletnych danych interesanta, które zostaną dostarczone w terminie na adres e-mail biuro@jersz.pl lub w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru (30 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, E z których dokładnie jedna odpowiedź jest prawidłowa) dla uczniów szkół podstawowych oraz testem wielokrotnego wyboru (28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D z których każda może być prawdziwa lub fałszywa) dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Test jednokrotnego wyboru zawiera 10 pytań za 3 punkty, 10 za 4 punkty i 10 za 5 punktów. Na starcie uczeń otrzymuje 30 punktów, za poprawną odpowiedź odpowiednio 3, 4 lub 5 punktów, za brak odpowiedzi 0 punktów, za błędną odpowiedź odejmuje się mu ¼ punktów przeznaczonych na zadanie. W teście wielokrotnego wyboru na starcie uczeń otrzymuje 112 punktów, za poprawną odpowiedź 1 pkt, za brak odpowiedzi 0 punktów a za błędną -1 pkt.
 12. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: A) Wakacyjny Obóz Talentów – o wartości 1 250 zł (w tym 8% VAT), B) Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą, Nagrody z pkt A i B mogą nie zostać przyznane, jeśli brak jest odpowiednich funduszy wygospodarowanych w toku konkursu. C) nagrody rzeczowe.
  Nagrodę w postaci obozu można we własnym zakresie sprzedać (przekazać) innej osobie lub zamienić na nagrodę wymienioną w punkcie C (informacja o obozie jest dostępna na stronie www.jersz.pl). Dyplom laureata otrzymuje każdy nagrodzony uczeń. Odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów, otrzyma dyplom uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku, a uczeń, który przekroczy próg 75% punktów, dyplom uznania za zdobycie dobrego wyniku w konkursie. Progi mogą zostać obniżone. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnika konkursu.
 13. Rozdział nagród będzie proporcjonalny do udziału uczniów z poszczególnych klas, w przypadku małej liczby startujących mogą nie być przyznane nagrody w formie obozu.
 14. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki najpóźniej 6 tygodni po konkursie.
 15. Reklamacje należy zgłaszać do dziewięciu tygodni po konkursie, po tym terminie materiały konkursowe zostaną zniszczone.
 16. Jeżeli uczeń jest przekonany, że jakieś zadanie (pytanie) testu konkursowego jest źle sformułowane i trudno o jednoznaczne odpowiedzi powinien to zgłosić do sprawozdania pisanego przez szkolne jury konkursu. Wypełnienie karty odpowiedzi jest częścią konkursu. Błędne wypełnienie karty nie może być podstawą do reklamacji.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach do dyskwalifikacji szkoły.
 18. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.
 19. Testy konkursowe z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Koordynatora Konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 6.12.2021 r. W przypadku braku przesyłki w w/w terminie wymagany jest kontakt do godziny 12:00 na biuro@jersz.pl
 20. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją, która będzie przesłana wraz z materiałami konkursowymi. Instrukcja może wprowadzić drobne zmiany regulaminu. Na stronie www.jersz.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu
  ENGLISH HIGH FLIER. Informacje na temat przebiegu konkursu i jego zmian np. terminu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.jersz.pl.
 21. W czasie trwania konkursu, uczeń może mieć ze sobą czystą kartkę i wykorzystać ją jako brudnopis. Komisja winna sprawdzić kartki uczniów przed rozpoczęciem się konkursu. Uczniowie nie mogą się wymieniać kartkami, ani korzystać w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów itp.

 

UWAGA!!!

Uczniowie ZSL w Morągu:

-zgłoszenie chęci udziału w konkursie przyjmujemy do 29 października 2021

-chęć udziału w konkursie zgłaszamy swojemu nauczycielowi j. ang. bądź bezpośrednio do p. Alicji Śledź (poprzez dziennik lub bezpośrednio w szkole)

-uczniowie wpisani będą na listę chętnych po wpłaceniu 12zł za udział, zgodnie z regulaminem konkursu

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie!

Alicja Śledź


Opublikowano: 8 października 2021