Rekrutacja 2022/2023


Data ostatniej aktualizacji:  06.05.2022 r.  


___________________________

nabór2022

___________________________

Instrukcja składania wniosku

– system naboru elektronicznego-

_________________________

OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

 1. Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego liceum dla absolwentów ośmioletniej  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023:
  • klasa A – MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA (rozszerzenia: geografia, matematyka, język angielski lub fizyka; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa B – HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język angielski; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski).
 2. Planowane oddziały klas pierwszych pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023:
  • klasa T – TECHNIK INFORMATYK (rozszerzenia: matematyka, informatyka lub język angielski; języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski);

 

ZASADY REKRUTACJI  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
i TECHNIKUM NR 2 W MORĄGU

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona Kruczkowskiego lub Technikum Nr 2 w Morągu jako szkoły pierwszego wyboru powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany z systemu naboru elektronicznego),
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dodatkowe dokumenty  (np. dyplom laureata, opinia/orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej,  zaświadczenie lekarskie).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.


Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/

Regulamin rekrutacji 2022/2023


Zestaw przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji  do poszczególnych klas:

Minimalna suma punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły: 85 pkt (wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty + wybrane oceny z przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej + dodatkowe osiągnięcia)

 Klasa Przedmioty punktowane (świadectwo ukończenia szk. podstawowej)
A MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia
B HUMANISTYCZNA język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia
C BIOLOGICZNO-CHEMICZNA język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia
T TECHNIK INFORMATYK język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

HARMONOGRAM

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023:

 1. 16 maja – 21 czerwca 2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowane z systemu naboru elektronicznego),
 2. 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. do 19 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 4. 20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
 5. 24 lipca – 22 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej,
 6. 25 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

___________________________

Nabór elektroniczny:

nabór2022

___________________________

nabóra