Rekrutacja 2024/2025


OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025

Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego liceum dla absolwentów ośmioletniej  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024:

klasa A – MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA (rozszerzenia:matematyka, geografia, język angielski; języki obce: angielski i niemiecki),

klasa B – HUMANISTYCZNA (rozszerzenia:język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; języki obce: angielski i niemiecki).

klasa C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (rozszerzenia:biologia, chemia, język angielski; języki obce: angielski i niemiecki)


  1. Planowane oddziały klas pierwszych pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023:

klasa T – TECHNIK INFORMATYK (rozszerzenia: matematyka, język angielski; języki obce: angielski, angielski zawodowy i niemiecki)

 

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

20 maja – 19 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

do 8 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

do 9 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 21 lipca 202 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

16 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w sprawie postępowania rekrutacyjnego==>> ZARZĄDZENIE NR 4

Regulamin rekrutacji =====>>>> Regulamin

Zasady rekrutacji =====>>>>> ZasadyRekrutacji

Decyzja o utworzeniu oddziału zależna będzie od liczby kandydatów i zostanie podjęta
po konsultacji z organem prowadzącym. Szkoła zastrzega sobie prawo nieutworzenia oddziału w przypadku zbyt małej ilości chętnych kandydatów. 


Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym (kliknij na poniższą grafikę) 

rekrutacja-24-25

Instrukcja – jak i przesłać wniosek online do szkoły

_________________________

Instrukcja składania wniosku

– system naboru elektronicznego-

nabóra