Z WAT nauka jest fascynująca !


WAT

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. L. Kruczkowskiego w Morągu od 2 września 2013 r. bierze udział w projekcie „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca !”. Projekt jest realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Jest on realizowany w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „ Modernizacja treści i metod kształcenia”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce , poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wsparciem objęto  25 liceów ogólnokształcących i 15 techników z terenu całej Polski. Szkoły, dzięki udziałowi w projekcie, mają możliwość realizowania  interdyscyplinarnych programów nauczania dla poziomu rozszerzonego matematyki, fizyki, biologii i chemii. Obecnie stosowane „tradycyjne” programy nauczania nie zawsze uwzględniają korelację treści i metod nauczania pomiędzy przedmiotami. Jak wykazują badania PISA,  nawet uzdolnieni uczniowie mają problem z rozumowaniem naukowym, „przeniesieniem”  wiedzy z jednego przedmiotu na inny, z elastycznym rozumowaniem i rozwiązywaniem problemów w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną. Klasami uczestniczącymi w projekcie są: II A (matematyczno-fizyczna) i II C (biologiczno-chemiczna). Uczniowie realizują innowacyjne programy, uczestniczą w kołach naukowych w ramach zajęć dodatkowych z biologii, chemii, matematyki i fizyki, a w najbliższej przyszłości m.in. wezmą udział w wykładach na Wojskowej Akademii Technicznej oraz obozach naukowych organizowanych dla najzdolniejszych. Zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2015 r.