OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców/opiekunów prawnych/słuchaczy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),

Uprzejmie informujemy, iż Zespół Szkół Licealnych w Morągu przetwarza zakres danych osobowych obowiązkowy ze względu na przepisy prawa oświatowego. Administrator uzyskuje dane osobowe za zgodą osoby fizycznej.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły z siedzibą w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, ul. 11 Listopada 7, 14-300 Morąg, tel. 897574012, e-mail: lomorag@poczta.fm
  2. Inspektor Danych Osobowych w Zespole Szkół Licealnych: tel. 502741103, e-mail: cj1791inspektor@wp.pl
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, w celu realizacji   zadań  ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.  z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe oraz dane osobowe szczególnie chronione.
  5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

– przenoszenia Państwa danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Administrator Danych Osobowych

ZAŁĄCZNIKI:

ikona_docWniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

ikona_docWniosek o przeniesienie danych osobowych

ikona_docWniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych

ikona_docWniosek o usunięcie danych osobowych

ikona_docWniosek o zmianę danych osobowych

ikona_docWycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona_docSprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych