Rekrutacja 2020/2021


Rozpoczęcie naboru: 15 czerwca 2020 r.
_______________________________

Nabór elektroniczny:nabór2020_______________________________

Plakat_2020
drogi ósmoklasisto

_______________________________

Nabór elektroniczny:nabór2020_______________________________

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

dla absolwentów szkół podstawowych

Typ szkoły Profil Rozszerzenia/opis
Liceum Ogólnokształcące politechniczna geografia, matematyka, fizyka,
Przygotowuje do studiów  politechnicznych na kierunkach ścisłych, inżynierskich, ekonomicznych oraz związanych z wykorzystywaniem najnowszych technologii informacyjnych.
humanistyczna j. polski, wos, historia
Przygotowuje do studiów  uniwersyteckich, na kierunkach  humanistycznych, prawniczych, pedagogicznych, filologicznych.
medyczna biologia, chemia, j. angielski
Przygotowuje do studiów  uniwersyteckich, medycznych i politechnicznych związanych z naukami przyrodniczymi, biotechnologią, medycyną, weterynarią i ochroną środowiska.
Typ szkoły Zawody Rozszerzenia
 

Technikum

Technik informatyk matematyka, informatyka lub j. angielski
Technik informatyk,

specjalizacja: e-sport

matematyka, informatyka lub j. angielski
Technik informatyk,

specjalizacja: grafika komputerowa

matematyka, informatyka lub j. angielski
 Języki obce:

LICEUM (dwa do wyboru): angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

TECHNIKUM: angielski, niemiecki

 

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr II im. Leona Kruczkowskiego

w Morągu

– Profil POLITECHNICZNY

Zajęcia w klasie politechnicznej wyposażą Cię w wiedzę z przedmiotów ścisłych. Proponujemy zajęcia dodatkowe w ramach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz kół językowych. Zapraszamy na wykłady, pokazy i zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych. Dodatkową zaletą tej klasy będą wycieczki tematyczne do instytutów i placówek naukowych.

Absolwenci tej klasy podejmują studia na kierunkach ekonomicznych i technicznych: automatyka i robotyka, mechatronika, matematyka, fizyka i astronomia, budownictwo, architektura i urbanistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria, geodezja i kartografia.

– Profil HUMANISTYCZNY

Dla posiadających zdolności artystyczne, wrażliwość na piękno języka ojczystego, literatury i sztuki oraz ceniących przyjaźń i kontakt z innymi ludźmi. Realizowane przedmioty w zakresie rozszerzonym ułatwią Ci kontynuowanie nauki na kierunkach filologicznych i społecznych tj. lingwistyka, pedagogika, psychologia, prawo itp. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi weźmiesz udział w wykładach, sympozjach, forach naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe. Możesz rozwijać swoje zainteresowania w doskonałym szkolnym teatrze, a spotkania ze znanymi ludźmi kultury wykształcą w Tobie umiejętność wnikliwego patrzenia na świat.

– Profil MEDYCZNY

W klasie o profilu medycznym zagłębisz tajniki biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym. Jako osobie ambitnej taki zestaw przedmiotów pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyższych na  medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, analityce medycznej, fizykoterapii, pielęgniarstwie, dietetyce, ratownictwie medycznym, biotechnologii, bioinżynierii, biologii, chemii, ochronie środowiska, kosmetologii i innych. W programie nauczania zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych UW-M w Olsztynie. Dzięki zajęciom laboratoryjnym masz możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce.

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

TECHNIKUM Nr 2 w Morągu

 

– TECHNIK INFORMATYK

Celem  kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania swojej pracy. Kształcenie ogólnozawodowe pozwala zdobyć wiadomości i umiejętności w zawodzie, umożliwiając absolwentowi dostosowanie kwalifikacji do zmieniającego się zapotrzebowania rynku pracy oraz ułatwia ewentualną zmianę zawodu. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Perspektywy absolwenta technikum:

– kontynuacja nauki na wyższy uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych na kierunkach: informatyka, mechatronika, robotyka, automatyka i inne.

– podjęcie pracy w serwisach komputerowych i sklepach komputerowych,

– prowadzenie własnej działalności z zakresu IT i serwisowania komputerów osobistych,

– projektowanie i tworzenie gier komputerowych oraz tworzenie projektów graficznych.


– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja E-SPORT

Uczniowie technikum realizują innowację pedagogiczną „E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk”, umożliwiającą przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e-sportu i gier komputerowych.

Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostają zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz z technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych.

Innowacja ma również na celu zapoznanie uczniów z optymalnymi podzespołami komputera stosowanymi pod kątem gier, aplikacji do projektowania grafiki i modernizacji stacji roboczej, która będzie wykorzystywana do tych celów.

Ponadto w ramach specjalizacji uczniowie zapoznają się z obecnie stosowanymi silnikami gier, nauką programowania z wykorzystaniem gotowych komponentów oraz będą projektowali gry.


– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja GRAFIKA KOMPUTEROWA

Uczniowie technikum, którzy wybiorą specjalizację – grafika komputerowa będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki i multimediów oraz będą pracować za pomocą programów graficznych takich jak : Photoshop, Corel, Gimp itp.

Absolwenci będą potrafili :

– wykonywać bardziej atrakcyjne strony WWW z zastosowaniem elementów graficznych,

– przygotowywać ciekawsze plakaty, ulotki, ogłoszenia itp.

– tworzyć animację za pomocą narzędzi multimedialnych.

_______________________________________________________________________

Nabór elektroniczny:

nabór2020_______________________________________________________________________

ZASADY REKRUTACJI  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
I TECHNIKUM NR 2 W MORĄGU

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.

harmonogram nabór

 1. Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego liceum dla absolwentów ośmioletniej  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:
  • klasa A – POLITECHNICZNA (rozszerzenia: geografia, matematyka, fizyka; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa B – HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa C – MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język angielski; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski).
 2. Planowane oddziały klas pierwszych pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:
  1. klasa T – TECHNIK INFORMATYK (rozszerzenia: matematyka, informatyka lub język angielski; języki obce: angielski, niemiecki)

grupa I: grafika komputerowa,

grupa II: e-sport.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona Kruczkowskiego lub Technikum Nr 2 w Morągu jako szkoły pierwszego wyboru powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące dokumenty:

  • wygenerowane z systemu naboru elektronicznego i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia – opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, itp).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

4. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów. W rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej można uzyskać 200 pkt.:

a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w Regulaminie przyjmowania uczniów do klasy I Zespołu Szkół Licealnych w Morągu oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zestaw przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji  do poszczególnych klas:

 Klasa Wybrane przedmioty
A
POLITECHNICZNA
język polski, matematyka, język angielski, geografia
B
HUMANISTYCZNA
język polski, matematyka, język angielski, historia
C
MEDYCZNA
język polski, matematyka, język angielski, biologia
T
TECHNIK INFORMATYK
język polski, matematyka, język angielski, informatyka