HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM


*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r.(wtorek),  godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2019 r.