Egzamin Maturalny


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2016/2017

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM          dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego   od 4 do 26 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski   Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących […]

kalendarz

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Opłata za jeden egzamin maturalny (ustny/pisemny) wynosi 50 zł. Należy ją wnieść w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. na poniższy rachunek bankowy: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Al. Legionów 9, 18-400 Łomża Numer konta: 59 1010 1049 0003 2922 3100 0000 W tytule przelewu należy […]

ogloszenie_wazne_4

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 312[01] „stary egzamin” czerwiec 2017

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w starej formule mija dnia 20 grudnia 2016 r.   Uwaga! Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów  zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni. (Zgodnie z art. 11 […]

egzamin zawodowy

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny EGZAMIN MATURALNY poniedziałek, 03 października 2016 14:48 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego […]

button_matura20171

Opłata za egzamin maturalny dla absolwentów z poprzednich lat.

Informujemy o wprowadzeniu zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) § 44zzq dotyczącego odpłatności za egzamin maturalny. Konieczność wniesienia opłaty za egzamin maturalny dotyczy tych absolwentów, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: przystępują […]

z17225984IF,Matura-z-matematyki